Doelstelling

In 2005 is de Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen, verkort genaamd Stichting Leergeld Leeuwarden, opgericht.

Volgens de statuten heeft de stichting tot doel:

 1. het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit minimagezinnen voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zij en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen normaal te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het maatschappelijk leven op en rond school;
 2. het door middel van het terugkoppelen/signaleren van ervaringen naar de overheid ter verbetering van voorzieningen, een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de samenleving dat sociaal isolement en uitsluiting van schoolgaande kinderen moreel verwerpelijk en sociaal schadelijk is, en voorts al hetgeen met voorgaande doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. een invloedrijk bestuur dat op breed maatschappelijk gedragen steun kan rekenen en de Leergeld-organisatie op adequate wijze kan (doen) aansturen; een bestuur dat werkt volgens de Leergeldformule; intermediairs die de doelgroep in eigen vertrouwde omgeving opzoeken en helpen; het creëren van materiële middelen door middel van en op continuïteit gericht fondsenwervingsprogramma;
 2. het toepassen van de Leergeldformule, welke formule bestaat uit: lokale stichtingen die voor de gezinnen/kinderen in hun gemeenten bemiddelen tussen instellingen en doelgroep en adviseren met betrekking tot niet gebruikte wettelijk voorliggende voorzieningen en tevens eventuele materiële steun bieden in de vorm van voorschotten, giften en/of renteloze leningen en voorts alle overige niet in strijd met de wet of statuten zijnde wijzen tot verwezenlijking van voormelde doelstelling, alles in de ruimste zin des woords.

De statuten kun je hier downloaden.

Beleidsplan

De ontwikkeling die de Leergeld-organisatie de afgelopen zeven jaar heeft doorgemaakt (vertienvoudiging van de omzet en een omvangrijke stijging van het aantal aanvragen) is voor het bestuur aanleiding de huidige organisatie tegen het licht te houden.

De financiële groei en de sterke toename van het aantal aanvragen vragen om een deugdelijke administratieve organisatie. Overigens ook vanwege de verantwoordingseisen die gesteld worden aan de zgn. ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) van onze stichting. De beschrijving van die administratieve organisatie moet aan alle interne en externe betrokkenen duidelijkheid verschaffen over de te volgen procedures.

Het bestuur richt zich de komende tijd op een aantal bestuurlijke thema’s:

 1. Het opstellen van duidelijke functiebeschrijvingen
 2. Het afronden van de daarbij behorende contracten
 3. Het vervolmaken van de administratieve organisatie
 4. Heldere taakverdeling tussen algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de rest van de organisatie
 5. Samenwerking met andere Friese Leergeldstichtingen, Kindpakket, JSF en JCF
 6. Transparante begrotingen en jaarrekeningen
 7. Tijdige subsidieaanvragen en – verantwoording op basis van de subsidievoorwaarden

Beloningsbeleid

De coördinatoren in Leeuwarden en NW Fryslân zijn in deeltijd in dienst en ontvangen daarvoor salaris. De intermediairs en de overige medewerkers ontvangen een onkostenvergoeding. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden maar de door hen ten behoeve van hun werkzaamheden gemaakte onkosten worden vergoed.